ابعاد روانشناختی ویروس کرونا و روبرویی با احساس های ناخوشایند ناشی از آن